วันอังคาร, ตุลาคม 20

การตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกอบไปด้วย
๑.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ประธานคณะกรรมการ
๒.พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร. กรรมการ
๓.นายธวัช แย้มปิ๋ว กรรมการ
๔.นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ กรรมการ
๕.นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการและเลขานุการ 

สำเร็จไปได้ด้วยดี ทั้งนี้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เมตตาในการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ไว้ ณ โอกาสนี้

Share.

About Author