วันศุกร์, เมษายน 19
แบบวิเคราะห์คุณสมบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงานในวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบวิเคราะห์คุณสมบัติคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ

อาศัยตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๔๑ ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบคุณสมบัติ .แบบวิเคราะห์คุณสมบัติคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย แบบวิเคราะห์คุณสมบัติคณะกรรมการประจำคณะ  
Read More
แบบวิเคราะห์คุณสมบัติคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๓

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ดาเนินการโครงการ “พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับคาแนะนา ฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญในการทาผลงานข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนางาน โดยกาหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นไปตามข้อ ๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดารงตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีเค้าโครงผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชานาญการตามเกณฑ์ในข้อ ๙ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๘
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๓

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การทำสัญญาค้ำประกันบุคลากร และลูกจ้าง

เรื่องหลักเกณฑ์การทำสัญญาค้ำประกันบุคลากร และลูกจ้าง เพื่องแต่งตั้ง หรือจ้างให้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละอียดตามดาวน์โหลด
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การทำสัญญาค้ำประกันบุคลากร และลูกจ้าง

ประชุมผู้อำนวยการกอง และส่วนงานเทียบเท่า ในสำนักงานอธิการบดี

ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. มีการประชุมผู้อำนวยการกอง และส่วนงานเทียบเท่า ในสำนักงานอธิการบดี นำโดยพระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีวาระที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ จำนวน ๔ วาระ
Read More
ประชุมผู้อำนวยการกอง และส่วนงานเทียบเท่า ในสำนักงานอธิการบดี

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Risk Management Plan

ตามที่ศูนย์ทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหนังสือที่ ศทม. ๒๕๘/๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร” ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๖
Read More
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Risk Management Plan

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Individual KM Plan

ตามที่ศูนย์ทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหนังสือที่ ศทม. ๒๕๘/๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan ) ในการพัฒนากระบวนการปฎืบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร” ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๘ ความทราบแล้ว นั้น ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร
Read More
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Individual KM Plan

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๒๑

ตามที่สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า มีหนังสือที่ พป ๐๐๐๙/ว ๔๖๑ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๒๑ ความทราบแล้ว นั้น ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่
Read More
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๒๑
แบบวิเคราะห์คุณสมบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงานในวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
แบบวิเคราะห์คุณสมบัติคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๓
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การทำสัญญาค้ำประกันบุคลากร และลูกจ้าง
ประชุมผู้อำนวยการกอง และส่วนงานเทียบเท่า ในสำนักงานอธิการบดี
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Risk Management Plan
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Individual KM Plan
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๒๑