ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๑/๖๑

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร  และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ ๑.รายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็น บุคลากร ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ และ นักวิจัย ๒.รายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็น บุคลากร ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ๓.รายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็น ลูกจ้าง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ๔.รายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็น ลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ วัน เวลา
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๑/๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ครั้งที่ ๑/๖๑

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร  และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้ ๑.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น บุคลากร ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ และ นักวิจัย ๒.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น บุคลากร ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ๓.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น ลูกจ้าง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ๔.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น ลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ครั้งที่ ๑/๖๑

มจร กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๑

วันนี้ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) พระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้มหาวิทยาลัย มาเป็นประธานให้นโยบายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย สำหรับกลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้บริหาร ผู้ประสานงานจัดการความรู้จำนวน ๔๗ รูป/คน เข้าร่วม จาก ๖ ส่วนงาน 
Read More
มจร กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยส่งเสริมการจัดการความรู้ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

ดาวน์โหลด ๑.โครงการการจัดการความรู้ มจร ๒๕๖๑ ๒.เอกสารประกอบการบรรยาย -การขับเคลื่อน มจร สู่ มหาวิทยาลัย ๔.๐ -การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
Read More
มหาวิทยาลัยส่งเสริมการจัดการความรู้ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

มจร รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน ๕๐ อัตรา ประกอบด้วย บุคลากร ประเภท วิชาการ ๙ อัตรา บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๒๐ อัตรา ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ จำนวน ๓ อัตรา ลูกจ้าง ประเภท
Read More
มจร รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รับสมัคร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ๖ อัตรา

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร จำนวน ๖ อัตรา ประกอบด้วย   บุคลากร ประเภท วิชาการ ๔ อัตรา บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๒ อัตรา   กำหนดรับสมัคร / สอบคัดเลือก เปิดรับสมัคร ๑๕-๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
Read More
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รับสมัคร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ๖ อัตรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (พฤศจิกายน 2560)

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และจ้างเป็นลูกจ้าง ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือก ไว้ (รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง) ดังนี้ 1.ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ 2.ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์   3.ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ประเภทและตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ 4.ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่ง
Read More
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (พฤศจิกายน 2560)

มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2561

มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการฝึกอบรม
Read More
มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2561