มจร วังน้อย รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย ๑. บุคลากร ประเภท
Read More
มจร วังน้อย รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ตามที่สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีหนังสือที่ อว ๗๒๐๗/ว๑๙๘ เรื่อง ขอเสนอหลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ความทราบแล้ว นั้น ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่
Read More
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
น้อมถวายมุทิตา สักการะแด่ พระเดชพระคุณ พระเทพปวรเมธี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามไฟล์ประกาศ ๑.ประเภทวิชาการ ๒.ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เกณฑ์การตัดสิน ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

รายงานการติดตาม แต่งตั้งอนุกรรมการการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้

รายงานการติดตาม แต่งตั้งอนุกรรมการการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส่วนงาน  แต่งตั้งอนุกรรมการ แผนปฏิบัติการ KM ส่ง วิธี วันที่ ส่ง วิธี วันที่ ส่วนกลาง              1. สำนักงานอธิการบดี             2. บัณฑิตวิทยาลัย             3. คณะพุทธศาสตร์             4. คณะครุศาสตร์             5. คณะมนุษยศาสตร์             6. คณะสังคมศาสตร์             7. สถาบันภาษา             8. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 1 Mail 2 มี.ค. 2562 1 Mail 2 มี.ค. 2562 9. สถาบันวิปัสสนาธุระ               9.1
Read More
รายงานการติดตาม แต่งตั้งอนุกรรมการการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) ครั้งที่ ๒

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดไฟล์สรุปโครงการ  
Read More
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) ครั้งที่ ๒

รายงานผลโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณ”

ลำดับที่ หัวข้อโครงการ ส่วนงานที่จัดโครงการ ดาวน์โหลดสรุปโครงการ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 กองกิจการนิสิต สรุปโครงการ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ สรุปโครงการ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม สรุปโครงการ 4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 กองกลาง สรุปโครงการ 5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5 กองกลาง สรุปโครงการ 6 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6 กองกลาง สรุปโครงการ 7 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7 กองกลาง สรุปโครงการ 8 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 8 กองกลาง สรุปโครงการ 9 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่
Read More
รายงานผลโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณ”

รายงานสรุปการอบรม

Credit information for Mr. Thanawat Atsakun ที่ หัวข้อการอบรม วันที่อบรม ส่วนงานที่จัดอบรม รายชื่อผู้รับการอบรม เอกสารรายงานผลการอบรม 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 1-2 มิถุนายน 2561 สถาบันภาษา นางสาวกมลวรรณ ป้ันขาว เอกสารรายงานประกอบ  2 หลักสูตร โครงการรางวัลแนวปฏิบัติทิ่ดี (ARU KM Day) 13 มิถุนายน 2561 งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา พระปลัดโกมุท สุธีโร เอกสารรายงานประกอบ  3 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.
Read More
รายงานสรุปการอบรม