วันอาทิตย์, กรกฎาคม 22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “การจัดทำผลงานฯ สำหรับขอรับการประเมินระดับชำนาญการ”
ประกาศผลการคัดเลือกแนววิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑

การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการจัดการความรู้ มจร ปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้มหาวิทยาลัย จัดให้มีการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๑ – ๔ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา  โดยมีส่วนงานตามโครงสร้างการจัดการความรู้ เข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับส่วนงานจำนวน 
Read More
การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการจัดการความรู้ มจร ปี ๒๕๖๑

กองกลาง ประเดิมตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560

ันนี้ (2 กรกฎาคม 2561) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 โดย พระสิริชัยโสภณ รักษาการผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธาน ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เป็นกรรมการ และพระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร
Read More
กองกลาง ประเดิมตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับข้อเสนอ ตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับการประเมิน ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ ในประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พุทธศักราช ๒๕๕๕ ๒.๒ เป็นผู้ผ่านการอบรมการเขียนผลงานในหลักสูตรการเขียนผลงานสำหรับตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๙
Read More
ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศผลการสอบสรรหา ผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (พฤษภาคม 2561)

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบ ผลการสอบสรรหาบุุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และจ้างเป็นลูกจ้าง ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือก ผลการสอบสรรหาไว้ (รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง) ดังนี้ 1.ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2.ประกาศผลการสอบสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 3.ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
Read More
ประกาศผลการสอบสรรหา ผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (พฤษภาคม 2561)

ประชุมบุคลากร ลูกจ้าง กองกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันนี้ (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เวลา ๙.๓๐ ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมบุคลากร ลูกจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุม ๑๐๒  สาระสำคัญ วาระแจ้งเพื่อทราบ ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และการส่งมอบงาน   มีการเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับกองกลาง
Read More
ประชุมบุคลากร ลูกจ้าง กองกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๑/๖๑

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัย ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ จึงออกประกาศเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันเวลา และสถานที่กำหนดดังนี้ สถานที่สอบสัมภาษณ์ ทุกตำแหน่ง  ณ  ห้อง ประชุม ๓๐๓ อาคาร สำนักงานอธิการบดี วันที่สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
Read More
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๑/๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “การจัดทำผลงานฯ สำหรับขอรับการประเมินระดับชำนาญการ”
ประกาศผลการคัดเลือกแนววิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑
การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการจัดการความรู้ มจร ปี ๒๕๖๑
กองกลาง ประเดิมตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560
ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศผลการสอบสรรหา ผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (พฤษภาคม 2561)
ประชุมบุคลากร ลูกจ้าง กองกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๑/๖๑