วันจันทร์, มิถุนายน 17

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ในคราวประชุมครั้งที่
Read More
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดอบรมระบบสารบรรณ Lesspaper สำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

โดยมีพระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง และนางสาววรรณา นอกไธสง นักจัดการงานทั่วไป ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การใช้งานระบบดังกล่าว ทั้งนี้ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีนโยบายใช้งานระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ทั้งองค์กรเชื่อมโยงส่วนงานทั่วประเทศแล้ว เป็นการปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านเอกสารทำให้ประหยัดทรัพยากรและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับ ผู้บริหาร/ส่วนงานใดต้องการอบรมการใช้งานระบบเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง
Read More
ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดอบรมระบบสารบรรณ Lesspaper สำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

ในวันพุธที่ 29 พ.ค.2562 เวลา 16.00 น. พระราชวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ทดลองใช้ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์

โดยมีพระมหาสาธิต สาธิโต ผอ.กองกลาง และคณะ ถวายข้อมูลความรู้การใช้งานระบบดังกล่าว ทั้งนี้ มีพระครูสิริสารบัณฑิต ผอ.สำนักงานสภามหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ร่วมศึกษาเรียนรุ้การใช้ระบบด้วย ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีนโยบายใช้งานระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ทั้งองค์กรเชื่อมโยงส่วนงานทั่วประเทศแล้ว เป็นการปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านเอกสารทำให้ประหยัดทรัพยากรและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับ ผู้บริหาร/ส่วนงานใดต้องการอบรมการใช้งานระบบเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ผอ.กองกลาง ตลอดเวลา
Read More
ในวันพุธที่ 29 พ.ค.2562 เวลา 16.00 น. พระราชวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ทดลองใช้ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์

ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเติมตามศักยภาพและมีความประพฤติเหมาะสมแก่การปฎิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในวงการอุดมศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ รายละเอียดไฟล์ประกาศ  
Read More
ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีความสอดคล้องกับประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ และเรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ ดาวโหลดไฟล์ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สายวิชาการ รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สายปฎิบัติการวิชาชีพประจำ รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สายปฎิบัติการวิชาชีพลูกจ้าง  ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์ ๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ บรรพชิต ให้ห่มดอง รัดอก สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ
Read More
ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์

Less PaperLess ( การ Setup ระบบ )

stem Requirement การตั้งค่า, รูปแบบของเลขที่ บทบาทการใช้งานระบบ การทาลายเซ็นให้โปร่งใส การกันเลข ลิงค์ดาวน์โหลดสไลด์
Read More
Less PaperLess ( การ Setup ระบบ )

LessPapre สำหรับงานสารบรรณ

การนำลายเซ็น Electronic เข้าระบบ Less Paper การสร้างตรายาง Electronic หนังสือรับ หนังสือเวียน หนังสือตอบโต้ หนังสือส่ง ลิงค์ดาวน์โหลดสไลด์
Read More
LessPapre สำหรับงานสารบรรณ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดอบรมระบบสารบรรณ Lesspaper สำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ในวันพุธที่ 29 พ.ค.2562 เวลา 16.00 น. พระราชวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ทดลองใช้ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์
ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์
Less PaperLess ( การ Setup ระบบ )
LessPapre สำหรับงานสารบรรณ