กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสารบรรณ Lesspaper สำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสารบรรณ Lesspaper สำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สังกัด กองกิจการนิสิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
Read More
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสารบรรณ Lesspaper สำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

ประชุมกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประชุมบุคลากรกองกลาง ณ ห้องประชุม กองกลาง ทั้งนี้ บุคลากร เตรียมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของตนเอง เวลานำเสนอ ไม่เกินคนละ 3 นาที นำโดยพระมหาสาธิต สาธิโต,ดร. ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นางสาวมณีมัญช์
Read More
ประชุมกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มจร วังน้อย รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย ๑. บุคลากร ประเภท
Read More
มจร วังน้อย รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ตามที่สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีหนังสือที่ อว ๗๒๐๗/ว๑๙๘ เรื่อง ขอเสนอหลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ความทราบแล้ว นั้น ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่
Read More
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
น้อมถวายมุทิตา สักการะแด่ พระเดชพระคุณ พระเทพปวรเมธี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามไฟล์ประกาศ ๑.ประเภทวิชาการ ๒.ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เกณฑ์การตัดสิน ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

รายงานการติดตาม แต่งตั้งอนุกรรมการการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้

รายงานการติดตาม แต่งตั้งอนุกรรมการการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส่วนงาน  แต่งตั้งอนุกรรมการ แผนปฏิบัติการ KM ส่ง วิธี วันที่ ส่ง วิธี วันที่ ส่วนกลาง              1. สำนักงานอธิการบดี             2. บัณฑิตวิทยาลัย             3. คณะพุทธศาสตร์             4. คณะครุศาสตร์             5. คณะมนุษยศาสตร์             6. คณะสังคมศาสตร์             7. สถาบันภาษา             8. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 1 Mail 2 มี.ค. 2562 1 Mail 2 มี.ค. 2562 9. สถาบันวิปัสสนาธุระ               9.1
Read More
รายงานการติดตาม แต่งตั้งอนุกรรมการการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) ครั้งที่ ๒

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดไฟล์สรุปโครงการ  
Read More
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) ครั้งที่ ๒