วันศุกร์, กันยายน 20

ถึงสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับ ทั้งภาครัฐและเอกชน / สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ตามที่ อว ๐๒๒๑.๒/ว๕ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา) ขอส่งสำเนาประกาศและสำเนาคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของกระทรวง หน้าบันทึก
Read More
ถึงสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับ ทั้งภาครัฐและเอกชน / สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ตามที่ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหนังสือที่ที่ ศทม.๑๕๒๕/๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ ๑๐x ความทราบแล้วนั้น ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่ ๑. หน้าบันทึกข้อความ ๒. ไฟล์แนบ
Read More
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

กองกลาง มจร วังน้อย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากร และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ความรู้ความสามารถด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์   เกณฑ์การตัดสิน ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย วิชาความรู้ความสามารถด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยทางกลุ่มงานบริหารงานบุคคล จะแจ้งวัน
Read More
กองกลาง มจร วังน้อย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

การนำเสนอผลงานและเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show and Share) บูรณาการงานวันสถาปนาครบรอบ ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ

* การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ของส่วนงาน (Show and Share) * ผู้บริหาร กรรกมารประเมินผลการจัดการแสดงนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ * ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการให้กำลังใจ (Vote) ส่วนงานที่จัดแสดงนิทรรศการ (๑ คน ๑ สิทธิ์ส่วนงาน)
Read More
การนำเสนอผลงานและเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show and Share) บูรณาการงานวันสถาปนาครบรอบ ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ

ประกาศ ผลการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น คณะกรรมการตัดสินผลงาน ได้พิจารณาการนำเสนอแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้
Read More
ประกาศ ผลการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒

กองกลาง มจร วังน้อย ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้ ๑.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น ลูกจ้าง ประเภทวิชาการ ๒.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น บุคลากร ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ๓.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น ลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ (1) ประเภทวิชาการ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันอังคาร ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.
Read More
กองกลาง มจร วังน้อย ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

มจร จัดนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ #ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

#มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่ป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ณ อาคารพระพรหมบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ทั้งในระดับส่วนงาน สามประเภทผลงาน ประกอบด้วย ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน ผลงานด้านการวิจัย ผลงานด้านสนับสนุนการจัดการเรียนสอน และระดับบุคคล สามประเภท ประกอบด้วย ประเภทวิชาการ ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพ และประเภทผู้ประสานงานจัดการความรู้ #โดยมีส่วนงานนำเสนอผลงานระดับส่วนงาน จำนวน ๓๖ ผลงาน
Read More
มจร จัดนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ #ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

การนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้อง IMIND ชั้น ๒ และห้องสัมมนาปัญญา ชั้น ๔ อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ได้มีการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒
Read More
การนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒
ถึงสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับ ทั้งภาครัฐและเอกชน / สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
กองกลาง มจร วังน้อย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การนำเสนอผลงานและเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show and Share) บูรณาการงานวันสถาปนาครบรอบ ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ
ประกาศ ผลการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒
กองกลาง มจร วังน้อย ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
มจร จัดนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ #ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
การนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒