วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 20

มจร กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๑

วันนี้ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) พระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้มหาวิทยาลัย มาเป็นประธานให้นโยบายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย สำหรับกลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้บริหาร ผู้ประสานงานจัดการความรู้จำนวน ๔๗ รูป/คน เข้าร่วม จาก ๖ ส่วนงาน 
Read More
มจร กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยส่งเสริมการจัดการความรู้ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

ดาวน์โหลด ๑.โครงการการจัดการความรู้ มจร ๒๕๖๑ ๒.เอกสารประกอบการบรรยาย -การขับเคลื่อน มจร สู่ มหาวิทยาลัย ๔.๐ -การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
Read More
มหาวิทยาลัยส่งเสริมการจัดการความรู้ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

มจร รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน ๕๐ อัตรา ประกอบด้วย บุคลากร ประเภท วิชาการ ๙ อัตรา บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๒๐ อัตรา ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ จำนวน ๓ อัตรา ลูกจ้าง ประเภท
Read More
มจร รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รับสมัคร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ๖ อัตรา

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร จำนวน ๖ อัตรา ประกอบด้วย   บุคลากร ประเภท วิชาการ ๔ อัตรา บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๒ อัตรา   กำหนดรับสมัคร / สอบคัดเลือก เปิดรับสมัคร ๑๕-๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
Read More
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รับสมัคร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ๖ อัตรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (พฤศจิกายน 2560)

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และจ้างเป็นลูกจ้าง ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือก ไว้ (รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง) ดังนี้ 1.ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ 2.ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์   3.ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ประเภทและตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ 4.ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่ง
Read More
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (พฤศจิกายน 2560)

มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2561

มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการฝึกอบรม
Read More
มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร “การจัดทำผลงานข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนางานสำหรับขอรับการประเมินระดับชำนาญการ” ขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ชำระค่าลงทะเบียน รายละ ๓,๐๐๐ บาท ไม่เกินวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาราชดำเนิน เลขที่บัญชี ๐๐๒-๒-๗๗๗๖๒-๗ แล้วแนบหลักฐานการโอนพร้อมระบุชื่อส่วนงาน ส่งมาที่อีเมล์
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม “การจัดทำผลงานฯ ระดับชำนาญการ” (In-house Training)

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม ๑. ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการหรือตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตามข้อ ๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒. มีเค้าโครงผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ ตามเกณฑ์ในข้อ ๙ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ
Read More
รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม “การจัดทำผลงานฯ ระดับชำนาญการ” (In-house Training)
มจร กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยส่งเสริมการจัดการความรู้ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
มจร รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รับสมัคร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ๖ อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (พฤศจิกายน 2560)
มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม “การจัดทำผลงานฯ ระดับชำนาญการ” (In-house Training)