วันอังคาร, ตุลาคม 20

บันทึก สัมมนาการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยจัดสัมมนาการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้วยการจัดการความรู้  โดยมีผู้บริหารวิชาการเข้าร่วมการสัมมนา  ในการนี้ อธิการบดี ได้มอบแผนการจัดการความรู้ เพื่อนำไปขับเคลื่อนในส่วนงานต่อไป

mcu-km-seminar_poster

k-capture600301_1 k-capture600301_2 k-capture600301_3 k-capture600301_4 k-capture600301_5 k-capture600301_6

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.