วันอังคาร, มกราคม 26

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รายละเอียดปรากฎตามประกาศ ตามลิงค์ด้านล่าง ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ลูกจ้าง วิชาการ

๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ลูกจ้าง ปฏิบัติการวิชาชีพ

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.