วันอังคาร, มกราคม 26

ตรวจประเมินการปฏิบัติงานกองกลาง

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร. ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้ง ๓ ท่าน ประกอบด้วย 

๑. พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร.    ประธานกรรมการ

๒. พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี กรรมการ

๓. พระครูพิศาลสรวุฒิ             กรรมการและเลขานุการ

ที่ให้ความเมตตาอนุเคราะห์มาตรวจประเมินการปฏิบัติงาน  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ซึ่ง กองกลาง ได้รับผลการตรวจประเมิน ในระดับดี โดยได้คะเเนน ๔.๓๖  

ทั้งนี้ กองกลาง จะนำข้อคิดเห็นเเละข้อเสนอเเนะต่าง ๆ ที่ได้จากการตรวจประเมินครั้งนี้ไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาเเละปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

.

คณะผู้บริหารเเละบุคลากรกองกลาง

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทั้ง ๓ ท่านเป็นอย่างยิ่ง

.

Share.