ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ได้รับอนุมัติจาก กบม. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน ๑๒ ราย ประกอบด้วย

๑.นางสาวชฎารัตน์ ไชยบุญตา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๒.นางรพีพร มณีวรรณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๓.นางสาวพจมาน หุยทุมา นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

๔.นางสาวศุทธิรัตน์ ขันธไพรศรี นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

๕.นางสุพัตรา นาทัน นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

๖.นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์ทอง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

๗.นางอรศรี โยนิจ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๘.นางจงจิตร แสงทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

๙.นายไกรวิทย์ กฤตยชญ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

๑๐.นายวิโรจน์ หลอมนาค นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

๑๑.นางสาวอิศราวดี ทองอินทร์ บรรณารักษ์ชำนาญการ

๑๒.นายศรี แก้วงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

🥰กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี👏👍🎆

Share.