วันศุกร์, กันยายน 18

ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพและมีความประพฤติเหมาะสมแก่การปฎิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในวงการอุดมศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ

  1. รายละเอียดดังไฟล์ประกาศนี้
  2. ไฟล์เอกสารแนบท้ายประกาศ

โดยผู้นำเสนอผลงานต้องยื่นข้อเสนอด้วยตนเอง ที่ผู้อำนวยการกองกลาง ห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces