วันศุกร์, กันยายน 18

ประชุมกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประชุมบุคลากรกองกลาง ณ ห้องประชุม กองกลาง ทั้งนี้ บุคลากร เตรียมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของตนเอง เวลานำเสนอ ไม่เกินคนละ 3 นาที นำโดยพระมหาสาธิต สาธิโต,ดร. ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร รองผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และบุลากรกองกลางทุกรูป/คน

เครดิต : ภาพโดย คุณกมลวรรณ ปั้นขาว , คุณธนวัฒน์ อาตม์สกุล

เครดิต : ข่าวโดย พระมหานิมิต ธีรปญฺโญ

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces