วันอังคาร, ตุลาคม 20

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เพื่อให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีความสอดคล้องกับประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ และเรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๕/๒๕๑๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้

รายละเอียดตามไฟล์ประกาศ

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces