วันอังคาร, ตุลาคม 20

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ ๑

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีหนังสือที่ ศธ.๐๕๒๖.๐๗/ว๑๖ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” รุ่นที่ ๑ ความทราบแล้ว นั้น

ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่

 

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces