ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและดุลยภาพของข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
สำนักงาน ก.พ.  มีหนังสือที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑ เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces