ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒

เพื่อให้การสัมมนาทางวิชาการและงานพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่าง ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามตวามในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงออกประกาศแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ๒๕๖๒ ประกอบด้วย :-

รายละเอียดตามลิงค์

 

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces