คำสั่งที่ ๙๙๐/๒๕๖๑ และ ๙๙๑/๒๕๖๑

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งที่ ๙๙๐/๒๕๖๑  เรื่อง  มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองอธิการบดีสั่งการ กำกับดูแลและรับผิดชอบงานแทนอธิการบดี

และคำสั่งที่ ๙๙๑/๒๕๖๑  เรื่อง การสั่งการของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี  เพื่อเป็นกรอบและแนวทางแห่งการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน

สามารถดาวโหลดคำสั่งทั้งสองฉบับได้ที่นี่

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.