ประกาศ วันและเวลาสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัย ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ จึงออกประกาศเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันเวลา และสถานที่กำหนด ดังนี้

วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดประกาศ คลิก

๑. ประกาศ วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ บุคลากร ประเภทวิชาการ

๒. ประกาศ วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ บุคลากร ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพทั่วไป

๓. ประกาศ วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพทั่วไป

รายละเอียดสอบถามได้ที่ ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะและวันนักขัตฤกษ์  นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๓๗  , พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๘๑๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces