ประชาสัมพันธ์หลักสูตร IDP+IS

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IDP+IS: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard: IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒

ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.