แบบสำรวจปัจจัยความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทุกรูป/คน ในส่วนงานตอบแบบสอบถาม

อบแบบสำรวจออนไลน์ แบบสำรวจปัจจัยความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ดาวน์โหลดที่ https://goo.gl/Rvo5P2 หรือ สแกน QR Code 

ขอให้ทุกรูป/คน ในส่วนงาน ดำเนินการ ส่งภายใน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี                                              

ผู้ประสานงาน : พระปลัดโกมุท สุธีโร มือถือ ๐๖๔ ๖๕๐ ๕๕๙๒ , พระมหานิมิต ธีรปญฺโญ ๐๙๘๕๗๒๑๘๖๓ Email : center@mcu.ac.th

 

 

 

 

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces