วันอังคาร, ตุลาคม 20

กองกลาง ประเดิมตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ันนี้ (2 กรกฎาคม 2561) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 โดย พระสิริชัยโสภณ รักษาการผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธาน ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เป็นกรรมการ และพระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แจ้งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการโดยภาพรวม เท่ากับ 4.53

ซึ่งคณะกรรมการ ได้ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ และองค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจหลัก แล้วมีข้อสังเกตที่สำคัญ ได้แก่ 1.การสังเคราะห์และเผยแพร่สารสนเทศ ที่ควรมีการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างและการพัฒนาจากปีที่ผ่านมา 2.การจัดทำรายงานเชิงสังเคราะห์ภารงาน โดยจัดกลุ่มข้อมูล ประเภท สถิติ ผลการดำเนินงาน จะช่วยให้เห็นภาพการดำเนินงานชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ภาพรวมองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ควรมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานของส่วนงาน รายตัวชี้วัด ตามวงจรคุณภาพ

 

ผู้บริหาร บุคลากรและลูกจ้าง กองกลาง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ตรวจประเมินแบบกัลยาณมิตร ให้กำลังใจในส่วนที่ดำเนินการได้ดี และให้คำชี้แนะส่วนที่จะช่วยให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ประมวลภาพ การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน กองกลาง ปีการศึกษา 2560

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.