วันพฤหัส, พฤศจิกายน 15

กองกลาง ประเดิมตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ันนี้ (2 กรกฎาคม 2561) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 โดย พระสิริชัยโสภณ รักษาการผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธาน ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เป็นกรรมการ และพระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แจ้งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการโดยภาพรวม เท่ากับ 4.53

ซึ่งคณะกรรมการ ได้ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ และองค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจหลัก แล้วมีข้อสังเกตที่สำคัญ ได้แก่ 1.การสังเคราะห์และเผยแพร่สารสนเทศ ที่ควรมีการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างและการพัฒนาจากปีที่ผ่านมา 2.การจัดทำรายงานเชิงสังเคราะห์ภารงาน โดยจัดกลุ่มข้อมูล ประเภท สถิติ ผลการดำเนินงาน จะช่วยให้เห็นภาพการดำเนินงานชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ภาพรวมองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ควรมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานของส่วนงาน รายตัวชี้วัด ตามวงจรคุณภาพ

 

ผู้บริหาร บุคลากรและลูกจ้าง กองกลาง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ตรวจประเมินแบบกัลยาณมิตร ให้กำลังใจในส่วนที่ดำเนินการได้ดี และให้คำชี้แนะส่วนที่จะช่วยให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ประมวลภาพ การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน กองกลาง ปีการศึกษา 2560

Share.

About Author

Educational profile: -B.A. (Public Administration), B.A.(English), B.B.A(Business and Information Technology). -M.S.(Human Resource Development). Position Profile: -Computer System Officer -Head, Institute Research and Information System, Planing Division. -Acting Director, Foreign Affairs Division. -Director, Central Affairs Division.