วันอังคาร, ตุลาคม 20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หลักสูตร “การจัดทำผลงานข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนางานสำหรับขอรับการประเมินระดับชำนาญการ”

ขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ชำระค่าลงทะเบียน รายละ ๓,๐๐๐ บาท ไม่เกินวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาราชดำเนิน เลขที่บัญชี ๐๐๒-๒-๗๗๗๖๒-๗ แล้วแนบหลักฐานการโอนพร้อมระบุชื่อส่วนงาน ส่งมาที่อีเมล์ center@mcu.ac.th และเข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

 

 

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลักษณะเดียวกันนี้ ที่มหาวิทยาลัยอื่นจัดบริการสำหรับผู้สนใจทั่วไป เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น

หลักสูตรแนะนำตามลิงค์ด้านล่าง

หลักสูตรชำนาญการพิเศษ มสธ.

หลักสูตรของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.