วันอังคาร, กรกฎาคม 14

แบบรายงานผลการจัดการความรู้และส่งผลงานเข้าประกวด

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Download86
Stock
File Size1.67 MB
Create Dateมิถุนายน 10, 2017
Download

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยกำหนดดำเนินการฝึกอบรมผู้ประสานงานจัดการความรู้  สัมมนาทางวิชาการการจัดการความรู้ และจัดงานวันแห่งความรู้ ถอดรหัสความรู้บูรพาจารย์ – บุรพปัญญา ๗๐ ปีมหาจุฬาฯ ตามลำดับความทราบแล้วนั้น

เพื่อการดำเนินการจัดการความรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือทุกส่วนงานในการดำเนินการ ๑.รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ส่วนงานไตรมาสที่ ๒-๓ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) ๒.คัดเลือกและจัดส่งผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ตามรายละเอียด “หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้”  รายตามบันทึกข้อความแจ้ง หลักเกณฑ์คัดเลือก  แบบบันทึกส่งผลงาน และแบบฟอร์มรายงานผลการจัดการความรู้  สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวข้างต้น ที่ปุ่ม download ด้านบน

 

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.