วันพฤหัส, มิถุนายน 27

แจ้งแผนพัฒนาบุคลากร และการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Download80
Stock
File Size1.59 MB
Create Dateมิถุนายน 12, 2017
Download

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนงานดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดำเนินการไปตามวิสัยทัศน์ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยลัย ที่มุ่งให้ "บุคลากรมีสมรรถนะระดับนานาชาติและทำงานด้วยวิถีพุทธ" ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ประการ คือ ๑.เพื่อขีดสมรรถนะของบุคลากร ๒.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืน  ๔.เสริมสร้างสุขภาวะองค์กรและความผูกผันและกำหนดเป้าประสงค์ที่สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ จำนวน ๙ เป้าประสงค์ ๑๑ ตัวชี้วัด ๑๔ กลยุทธิ์ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาบุคลากรของทุกส่วนงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้ส่วนงานดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและรายงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนงานแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ปุ่ม Download

Share.

About Author