วันอังคาร, ตุลาคม 20

ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2560

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Download885
Stock
File Size1.68 MB
Create Dateธันวาคม 8, 2016
Download

00_บันทึกแจ้งการต่อสัญญาจ้างถึงทุกส่วนงาน

01_ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้าง-ปี60

02_กระบวนงานขออนุมัติจ้างลูกจ้าง

03_แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอจ้างลูกจ้าง

04_ตัวอย่าง-บันทึกข้อความ-สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว

05_แบบหนังสือมอบอำนาจ-ต่อสัญญาจ้างชั่วคราว

06_ขั้นตอน รูปแบบสัญญาจ้างบุคลากร วข วส.ฯลฯ 2559

07_บค.29 สัญญาจ้างผู้เกษียณ

08_บค.๓๗ แบบประมวลผลงาน ตำแหน่ง วิชาการ

09_บค.๓๘ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง วิชาการ

10_บค.๓๙ แบบประมวลผลงาน ตำแหน่ง ปฏิบัติการ

11_บค.๔๐ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ปฏิบัติการ

12_บค.49 สัญญาจ้างลูกจ้าง

13_บค.๕๖ สัญญาค้ำประกัน สายวิชาการ สายปฏิบัติการ

ประกาศ-มจร-หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้าง

Share.

About Author