เอกสารประกอบการฝึกอบรมระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล มจร

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Download111
Stock
File Size48.29 MB
Create Dateกุมภาพันธ์ 15, 2017
Download

hrlogics

เพื่อให้การบริหารสารสนเทศบุคลากร มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทันต่อความต้องการและการตัดสินใจของผู้บริหาร และสามารถให้บริการสารสนเทศแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนสารสนเทศแก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ระบบสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร ระบบบันทึกการปฏิบัติงานของบุคลากร ระบบเงินเดือน และระบบบริการตนเองของบุคลากร

ขอให้ส่วนงานที่ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ดาวน์โหลดและใช้เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรม ซึ่งสามารถจัดพิมพ์เป็นเล่มได้ด้วยตนเอง  หรือเปิดดูจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์การแสดงผลตามที่สะดวก

 

Share.

About Author