Less PaperLess ( การ Setup ระบบ )

stem Requirement การตั้งค่า, รูปแบบของเลขที่ บทบาทการใช้งานระบบ การทาลายเซ็นให้โปร่งใส การกันเลข ลิงค์ดาวน์โหลดสไลด์
Read More
Less PaperLess ( การ Setup ระบบ )

LessPapre สำหรับงานสารบรรณ

การนำลายเซ็น Electronic เข้าระบบ Less Paper การสร้างตรายาง Electronic หนังสือรับ หนังสือเวียน หนังสือตอบโต้ หนังสือส่ง ลิงค์ดาวน์โหลดสไลด์
Read More
LessPapre สำหรับงานสารบรรณ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากร และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ความรู้ความสามารถด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การตัดสิน ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย วิชาความรู้ความสามารถด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยทางกลุ่มงานบริหารงานบุคคล จะแจ้งวัน
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

กองกลาง มจร วังน้อย ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้ ๑.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น บุคลากร ประเภทวิชาการ ๒.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น บุคลากร ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ๓.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น ลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ *---* เน้นย้ำ นะครับว่า สายวิชาการ สอบข้อเขียน ในวันพุธ ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ
Read More
กองกลาง มจร วังน้อย ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

แบบวิเคราะห์คุณสมบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงานในวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

รายละเอียดตามดาวน์โหลด แบบวิเคราะห์คุณสมบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงานในวิทยาลัย
Read More
แบบวิเคราะห์คุณสมบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงานในวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบวิเคราะห์คุณสมบัติคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ

อาศัยตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๔๑ ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบคุณสมบัติ แบบวิเคราะห์คุณสมบัติคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ  
Read More
แบบวิเคราะห์คุณสมบัติคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๓

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ดาเนินการโครงการ “พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับคาแนะนา ฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญในการทาผลงานข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนางาน โดยกาหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นไปตามข้อ ๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดารงตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีเค้าโครงผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชานาญการตามเกณฑ์ในข้อ ๙ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๘
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๓

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การทำสัญญาค้ำประกันบุคลากร และลูกจ้าง

เรื่องหลักเกณฑ์การทำสัญญาค้ำประกันบุคลากร และลูกจ้าง เพื่องแต่งตั้ง หรือจ้างให้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละอียดตามดาวน์โหลด
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การทำสัญญาค้ำประกันบุคลากร และลูกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ครั้งที่ ๒/๖๑
มจร อยุธยา รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา
ประกาศ ผลการตัดสินรางวัลการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “การจัดทำผลงานฯ สำหรับขอรับการประเมินระดับชำนาญการ”
ประกาศผลการคัดเลือกแนววิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑
การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการจัดการความรู้ มจร ปี ๒๕๖๑
กองกลาง ประเดิมตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560