วันจันทร์, ตุลาคม 22

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (ตุลาคม ๒๕๖๑)

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และจ้างเป็นลูกจ้าง ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เมื่อ 1-3 ตุลาคม พ.ศ.2561 จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือก ไว้ (รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง) ดังนี้ 1.ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ประเภทวิชาการ และปฏิบัติการวิชาชีพ 2.ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์  
Read More
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (ตุลาคม ๒๕๖๑)

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ ๔ อัตรา

Man working with a futuristic touchscreen monitor วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร จำนวน ๔ อัตรา ประกอบด้วย บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๔ ตำแหน่ง ๔ อัตรา กำหนดรับสมัคร /
Read More
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ ๔ อัตรา

ประกาศ วันและเวลาสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัย ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ จึงออกประกาศเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันเวลา และสถานที่กำหนดดังนี้ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา สัมภาษณ์วันจันทร์ ที่ ๑
Read More
ประกาศ วันและเวลาสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

แบบสำรวจปัจจัยความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทุกรูป/คน ในส่วนงานตอบแบบสอบถาม ตอบแบบสำรวจออนไลน์ แบบสำรวจปัจจัยความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ดาวน์โหลดที่ https://goo.gl/Rvo5P2 หรือ สแกน QR Code  ขอให้ทุกรูป/คน ในส่วนงาน ดำเนินการ ส่งภายใน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี                                               ผู้ประสานงาน
Read More
แบบสำรวจปัจจัยความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร  และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ ๑.รายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็น บุคลากร ประเภทวิชาการ  ๒.รายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็น บุคลากร ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ๓.รายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็น ลูกจ้าง ประเภทวิชาการ ๔.รายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็น ลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล จะให้ทราบภายหลัง
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ครั้งที่ ๒/๖๑

  ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้ ๑.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น บุคลากร ประเภทวิชาการ  ๒.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น บุคลากร ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ๓.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น ลูกจ้าง ประเภทวิชาการ  ๔.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น ลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ครั้งที่ ๒/๖๑

มจร อยุธยา รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน ๔๙ อัตรา ประกอบด้วย บุคลากร ประเภท วิชาการ ๒๑ อัตรา บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๑๔ อัตรา ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ ๒ อัตรา ลูกจ้าง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๑๓ อัตรา   กำหนดรับสมัคร / สอบคัดเลือก เปิดรับสมัคร ๑ – ๓๑ สิงหาคม
Read More
มจร อยุธยา รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา
ประกาศ ผลการตัดสินรางวัลการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑