วันอังคาร, มกราคม 16

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (พฤศจิกายน 2560)

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และจ้างเป็นลูกจ้าง ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือก ไว้ (รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง) ดังนี้ 1.ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ 2.ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์   3.ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ประเภทและตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ 4.ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่ง
Read More
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (พฤศจิกายน 2560)

มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2561

มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการฝึกอบรม
Read More
มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร “การจัดทำผลงานข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนางานสำหรับขอรับการประเมินระดับชำนาญการ” ขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ชำระค่าลงทะเบียน รายละ ๓,๐๐๐ บาท ไม่เกินวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาราชดำเนิน เลขที่บัญชี ๐๐๒-๒-๗๗๗๖๒-๗ แล้วแนบหลักฐานการโอนพร้อมระบุชื่อส่วนงาน ส่งมาที่อีเมล์
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม “การจัดทำผลงานฯ ระดับชำนาญการ” (In-house Training)

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม ๑. ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการหรือตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตามข้อ ๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒. มีเค้าโครงผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ ตามเกณฑ์ในข้อ ๙ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ
Read More
รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม “การจัดทำผลงานฯ ระดับชำนาญการ” (In-house Training)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย (สิงหาคม 2560)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป (ลูกจ้าง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิชาการ (ลูกจ้าง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิชาการ (สรรหา) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิชาการ
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย (สิงหาคม 2560)
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดและวันทำงานชดเชย ประจำปี พ.ศ.2560

หนังสือภาพ รายงานผลการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และภาพการจัดแสดงนิทรรศการ 2560

ดาวน์โหลด หนังสือภาพตามลิงค์ด้านล่างนี้ MCUKMphotobook60_4ed600806 รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ ปี 2560 รายงานสรุปผลการจัดการความรู้ ประจำปี 2560
Read More
หนังสือภาพ รายงานผลการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และภาพการจัดแสดงนิทรรศการ 2560