วันพุธ, กันยายน 19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ครั้งที่ ๒/๖๑

  ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้ ๑.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น บุคลากร ประเภทวิชาการ  ๒.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น บุคลากร ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ๓.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น ลูกจ้าง ประเภทวิชาการ  ๔.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น ลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ครั้งที่ ๒/๖๑

มจร อยุธยา รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน ๔๙ อัตรา ประกอบด้วย บุคลากร ประเภท วิชาการ ๒๑ อัตรา บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๑๔ อัตรา ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ ๒ อัตรา ลูกจ้าง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๑๓ อัตรา   กำหนดรับสมัคร / สอบคัดเลือก เปิดรับสมัคร ๑ – ๓๑ สิงหาคม
Read More
มจร อยุธยา รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา
ประกาศ ผลการตัดสินรางวัลการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “การจัดทำผลงานฯ สำหรับขอรับการประเมินระดับชำนาญการ”
ประกาศผลการคัดเลือกแนววิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑

การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการจัดการความรู้ มจร ปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้มหาวิทยาลัย จัดให้มีการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๑ – ๔ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา  โดยมีส่วนงานตามโครงสร้างการจัดการความรู้ เข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับส่วนงานจำนวน 
Read More
การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการจัดการความรู้ มจร ปี ๒๕๖๑

กองกลาง ประเดิมตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560

ันนี้ (2 กรกฎาคม 2561) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 โดย พระสิริชัยโสภณ รักษาการผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธาน ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เป็นกรรมการ และพระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร
Read More
กองกลาง ประเดิมตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับข้อเสนอ ตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับการประเมิน ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ ในประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พุทธศักราช ๒๕๕๕ ๒.๒ เป็นผู้ผ่านการอบรมการเขียนผลงานในหลักสูตรการเขียนผลงานสำหรับตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๙
Read More
ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑