วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร รับสมัครบุคลากร ๑๓ อัตรา

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร จำนวน ๑๓ อัตรา ประกอบด้วย บุคลากร ประเภท วิชาการ ๙ อัตรา บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  ๔ อัตรา กำหนดรับสมัคร / ไฟล์ประกาศ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.
Read More
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร รับสมัครบุคลากร ๑๓ อัตรา

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัย ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ จึงออกประกาศเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันเวลา และสถานที่กำหนด ดาวน์โหลดประกาศ คลิก ๑. ประกาศ วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ บุคลากร ประเภทวิชาการ ๒. ประกาศ วัน
Read More
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แจ้งยกเลิกใบเสร็จ เล่มที่ ๐๐๑๙๑ เลขที่ ๐๑ – ๕๐

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๓๙/ว ๑๕๘๓ เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน โดยระบุว่า ได้ตรวจสอบพบว่าใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เล่มที่ ๐๐๑๙๑ เลขที่ ๐๑ – ๕๐ ได้สูญหาย นั้น      
Read More
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  แจ้งยกเลิกใบเสร็จ เล่มที่ ๐๐๑๙๑ เลขที่ ๐๑ – ๕๐

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร IDP+IS

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IDP+IS: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard: IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่
Read More
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร IDP+IS

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้ ๑.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น บุคลากร ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ๒.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น บุคลากร ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๒๕๒ หมู่ ๔ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
Read More
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับข้อเสนอ ตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับการประเมิน ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ ในประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พุทธศักราช ๒๕๕๕ ๒.๒ เป็นผู้ผ่านการอบรมการเขียนผลงานในหลักสูตรการเขียนผลงานสำหรับตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๙
Read More
ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร  และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ ๑.รายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็น บุคลากร ประเภทวิชาการ  ๒.รายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็น บุคลากร ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ๓.รายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็น ลูกจ้าง ประเภทวิชาการ ๔.รายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็น ลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล จะให้ทราบภายหลัง รายละเอียดสอบถามได้ที่ ห้อง ๑๐๒ ชั้น
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร  และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้ ๑.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น บุคลากร ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์และนักวิจัย ๒.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น บุคลากร ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ๓.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น ลูกจ้าง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ๔.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น ลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ รายละเอียดสอบถามได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑
มจร กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยส่งเสริมการจัดการความรู้ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
มจร รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รับสมัคร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ๖ อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (พฤศจิกายน 2560)
มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม “การจัดทำผลงานฯ ระดับชำนาญการ” (In-house Training)