วันพฤหัส, พฤศจิกายน 23

รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม “การจัดทำผลงานฯ ระดับชำนาญการ” (In-house Training)

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม ๑. ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการหรือตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตามข้อ ๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒. มีเค้าโครงผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ ตามเกณฑ์ในข้อ ๙ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ
Read More
รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม “การจัดทำผลงานฯ ระดับชำนาญการ” (In-house Training)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย (สิงหาคม 2560)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป (ลูกจ้าง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิชาการ (ลูกจ้าง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิชาการ (สรรหา) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิชาการ
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย (สิงหาคม 2560)
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดและวันทำงานชดเชย ประจำปี พ.ศ.2560

หนังสือภาพ รายงานผลการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และภาพการจัดแสดงนิทรรศการ 2560

ดาวน์โหลด หนังสือภาพตามลิงค์ด้านล่างนี้ MCUKMphotobook60_4ed600806 รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ ปี 2560 รายงานสรุปผลการจัดการความรู้ ประจำปี 2560
Read More
หนังสือภาพ รายงานผลการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และภาพการจัดแสดงนิทรรศการ 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง ปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (ลูกจ้าง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง วิชาการ (ลูกจ้าง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง วิชาการ
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ก.ค.2560)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน ๕๗ อัตรา ประกอบด้วย บุคลากร ประเภท วิชาการ ๒๑ อัตรา บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๑๗ อัตรา ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ จำนวน ๓ อัตรา ลูกจ้าง ประเภท
Read More
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ก.ค.2560)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง