Less PaperLess ( การ Setup ระบบ )

stem Requirement การตั้งค่า, รูปแบบของเลขที่ บทบาทการใช้งานระบบ การทาลายเซ็นให้โปร่งใส การกันเลข ลิงค์ดาวน์โหลดสไลด์
Read More
Less PaperLess ( การ Setup ระบบ )

LessPapre สำหรับงานสารบรรณ

การนำลายเซ็น Electronic เข้าระบบ Less Paper การสร้างตรายาง Electronic หนังสือรับ หนังสือเวียน หนังสือตอบโต้ หนังสือส่ง ลิงค์ดาวน์โหลดสไลด์
Read More
LessPapre สำหรับงานสารบรรณ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากร และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ความรู้ความสามารถด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การตัดสิน ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย วิชาความรู้ความสามารถด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยทางกลุ่มงานบริหารงานบุคคล จะแจ้งวัน
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

กองกลาง มจร วังน้อย ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้ ๑.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น บุคลากร ประเภทวิชาการ ๒.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น บุคลากร ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ๓.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น ลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ *---* เน้นย้ำ นะครับว่า สายวิชาการ สอบข้อเขียน ในวันพุธ ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ
Read More
กองกลาง มจร วังน้อย ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

แบบวิเคราะห์คุณสมบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงานในวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

รายละเอียดตามดาวน์โหลด แบบวิเคราะห์คุณสมบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงานในวิทยาลัย
Read More
แบบวิเคราะห์คุณสมบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงานในวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบวิเคราะห์คุณสมบัติคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ

อาศัยตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๔๑ ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบคุณสมบัติ แบบวิเคราะห์คุณสมบัติคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ  
Read More
แบบวิเคราะห์คุณสมบัติคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๓

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ดาเนินการโครงการ “พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับคาแนะนา ฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญในการทาผลงานข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนางาน โดยกาหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นไปตามข้อ ๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดารงตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีเค้าโครงผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชานาญการตามเกณฑ์ในข้อ ๙ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๘
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๓

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การทำสัญญาค้ำประกันบุคลากร และลูกจ้าง

เรื่องหลักเกณฑ์การทำสัญญาค้ำประกันบุคลากร และลูกจ้าง เพื่องแต่งตั้ง หรือจ้างให้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละอียดตามดาวน์โหลด
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การทำสัญญาค้ำประกันบุคลากร และลูกจ้าง
มจร วังน้อย รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดอบรมสารบรรณ lesspaper
มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2562
วิทยาเขตพะเยา ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“สื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้แผนพัฒนาบุคลากร บูรณาการกับแผนฯ ๑๒
เกณฑ์สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน (Work Manual)
กองกลาง จัดอบรมระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ๕ ระบบ