วันพฤหัส, พฤศจิกายน 15

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร  และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ ๑.รายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็น บุคลากร ประเภทวิชาการ  ๒.รายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็น บุคลากร ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ๓.รายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็น ลูกจ้าง ประเภทวิชาการ ๔.รายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็น ลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล จะให้ทราบภายหลัง รายละเอียดสอบถามได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร  และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้ ๑.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น บุคลากร ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์และนักวิจัย ๒.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น บุคลากร ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ๓.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น ลูกจ้าง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ๔.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น ลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ รายละเอียดสอบถามได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑

ตอบแบบสำรวจ “แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒”

มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ผู้แทนส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตอบแบบสำรวจ “แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒” โดย Download แบบฟอร์ม ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ๑ . KM-Form ๐๑ PDF Word (แบบฟอร์มแต่งตั้งอนุกรรมการจัดการความรู้ส่วนงาน) ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการจัดการความรู้ส่วนงาน ๒ . K-AP Form PDF Excel (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ
Read More
ตอบแบบสำรวจ “แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒”

ประกาศผลการสอบสรรหา ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ช่วงที่ ๒) ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และจ้างเป็นลูกจ้าง ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เมื่อ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561  ไปแล้ว จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือก ผลการสอบสรรหาไว้ (รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง) ดังนี้ คลิกดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่าง 1.ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพ รายละเอียดสอบถามได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะและวันนักขัตฤกษ์ โทร.
Read More
ประกาศผลการสอบสรรหา ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ช่วงที่ ๒) ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัย ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ จึงออกประกาศเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันเวลา และสถานที่กำหนด ดาวน์โหลดประกาศ คลิก ๑. ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็น บุคลากร ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เลขที่ ๙๗
Read More
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ประกาศ วันและเวลาสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง (สายปฏิบัติการวิชาชีพทั่วไป) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัย ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ จึงออกประกาศเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันเวลา และสถานที่กำหนด ดังนี้ สัมภาษณ์ วันศุกร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
Read More
ประกาศ วันและเวลาสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง (สายปฏิบัติการวิชาชีพทั่วไป) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้ ๑. รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น บุคลากร ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝายอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.๐๔๔-๐๕๖-๐๒๒
Read More
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

มจร อยุธยา รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๓๒ อัตรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน ๓๒ อัตรา ประกอบด้วย บุคลากร ประเภท วิชาการ ๑๓ อัตรา บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๑๔ อัตรา ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ ๒ อัตรา ลูกจ้าง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๓ อัตรา   กำหนดรับสมัคร / ไฟล์ประกาศ เปิดรับสมัคร ๒๒ ตุลาคม - ๓
Read More
มจร อยุธยา รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๓๒ อัตรา
ประกาศผลการสอบสรรหา ผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ช่วงที่ ๑)ตุลาคม ๒๕๖๑
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ ๔ อัตรา
ประกาศ วันและเวลาสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
แบบสำรวจปัจจัยความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ครั้งที่ ๒/๖๑
มจร อยุธยา รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา
ประกาศ ผลการตัดสินรางวัลการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑