ประกาศผลการสอบสรรหา ผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (พฤษภาคม 2561)

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบ ผลการสอบสรรหาบุุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และจ้างเป็นลูกจ้าง ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือก ผลการสอบสรรหาไว้ (รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง) ดังนี้ 1.ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2.ประกาศผลการสอบสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 3.ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
Read More
ประกาศผลการสอบสรรหา ผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (พฤษภาคม 2561)

ประชุมบุคลากร ลูกจ้าง กองกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันนี้ (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เวลา ๙.๓๐ ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมบุคลากร ลูกจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุม ๑๐๒  สาระสำคัญ วาระแจ้งเพื่อทราบ ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และการส่งมอบงาน   มีการเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับกองกลาง
Read More
ประชุมบุคลากร ลูกจ้าง กองกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๑/๖๑

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัย ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ จึงออกประกาศเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันเวลา และสถานที่กำหนดดังนี้ สถานที่สอบสัมภาษณ์ ทุกตำแหน่ง  ณ  ห้อง ประชุม ๓๐๓ อาคาร สำนักงานอธิการบดี วันที่สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
Read More
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๑/๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๑/๖๑

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร  และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ ๑.รายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็น บุคลากร ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ และ นักวิจัย ๒.รายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็น บุคลากร ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ๓.รายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็น ลูกจ้าง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ๔.รายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็น ลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ วัน เวลา
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๑/๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ครั้งที่ ๑/๖๑

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร  และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้ ๑.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น บุคลากร ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ และ นักวิจัย ๒.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น บุคลากร ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ๓.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น ลูกจ้าง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ๔.รายชื่อมีสิทธิสอบข้อเขียนเป็น ลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ครั้งที่ ๑/๖๑

มจร กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๑

วันนี้ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) พระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้มหาวิทยาลัย มาเป็นประธานให้นโยบายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย สำหรับกลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้บริหาร ผู้ประสานงานจัดการความรู้จำนวน ๔๗ รูป/คน เข้าร่วม จาก ๖ ส่วนงาน 
Read More
มจร กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยส่งเสริมการจัดการความรู้ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

ดาวน์โหลด ๑.โครงการการจัดการความรู้ มจร ๒๕๖๑ ๒.เอกสารประกอบการบรรยาย -การขับเคลื่อน มจร สู่ มหาวิทยาลัย ๔.๐ -การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
Read More
มหาวิทยาลัยส่งเสริมการจัดการความรู้ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

มจร รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน ๕๐ อัตรา ประกอบด้วย บุคลากร ประเภท วิชาการ ๙ อัตรา บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๒๐ อัตรา ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ จำนวน ๓ อัตรา ลูกจ้าง ประเภท
Read More
มจร รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รับสมัคร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ๖ อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (พฤศจิกายน 2560)
มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม “การจัดทำผลงานฯ ระดับชำนาญการ” (In-house Training)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย (สิงหาคม 2560)
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดและวันทำงานชดเชย ประจำปี พ.ศ.2560