วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 4

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง

ประเภท ปฏิบัติการวิช...
Read More
ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)

ตามที่มหาวิทยาลัย ปร...
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัย ปร...
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสอบข้อเขียน ลูกจ้าง ส่วนกลาง

ตามที่มหาวิทยาลัยมหา...
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสอบข้อเขียน ลูกจ้าง ส่วนกลาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ตามที่มหาวิทยาลัยมหา...
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๔

คณะกรรมการคัดเลือกฯ ...
Read More

กองกลาง สรุปการเรียนรู้ การจัดทำ Workshop แผนพัฒนารายบุคคล (IDP )

#บุคลากร กองกลาง ได้...
Read More
กองกลาง สรุปการเรียนรู้ การจัดทำ Workshop แผนพัฒนารายบุคคล (IDP )

มจร วังน้อย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้การบริหารงาน...
Read More
มจร วังน้อย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพื่อให้การสัมมนาทาง...
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เปิดรับสมัคร

เพื่อให้การบริหารงาน...
Read More
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เปิดรับสมัคร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน (Work Manual)
กองกลาง จัดอบรมระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ๕ ระบบ
ประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒ ฝ่ายเหรัญญิกและเครื่องไทยธรรม
วิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดรับสมัครอาจารย์ ๑ อัตรา
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลัก Human Resources Scorecard
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร กลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและดุลยภาพของข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒