วันศุกร์, มีนาคม 22

มจร วิทยาเขตนครราชสีมา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตเพื่อการให้บริการวิชาการ

วันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชสีมาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา ประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตเพื่อการให้บริการวิชาการ "การเป็นผู้นำในองค์กรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้อง B  ๕๐๔ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ให้ความรู้ งานบริหารงานบุคคล
Read More
มจร วิทยาเขตนครราชสีมา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตเพื่อการให้บริการวิชาการ

มจร วังน้อย รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๓๘ อัตรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน ๓๘ อัตรา ประกอบด้วย บุคลากร ประเภท วิชาการ ๑๑ อัตรา บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๑๕ อัตรา ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ ๒ อัตรา ลูกจ้าง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป อัตรา   คลิกดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่าง ๑.ประกาศรับสมัคร บุคลากร ประเภท วิชาการ ๒.ประกาศรับสมัคร บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๓.ประกาศรับสมัคร ลูกจ้าง
Read More
มจร วังน้อย รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๓๘ อัตรา

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดอบรมสารบรรณ lesspaper

ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร. ผู้อำนวยการ และบุคลากร กองกลาง ได้จัดอบรมสารบรรณ lesspaper ให้กับบุคลากรที่ดูแลงานสารบรรณ ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค บรรยายโดย ดร.
Read More
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดอบรมสารบรรณ lesspaper

มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2562

มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2562 ระยะที่ ๑  ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน พ.ศ. 2562 ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ระยะที่ ๓ ระหว่างวันที่
Read More
มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2562

วิทยาเขตพะเยา ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“สื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้แผนพัฒนาบุคลากร บูรณาการกับแผนฯ ๑๒

ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงาน วิทยาเขตพะเยา ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“สื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้แผนพัฒนาบุคลากร บูรณาการกับแผนฯ ๑๒ เพื่อมุ่งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จำเป็นในแต่ละตำแหน่งงาน โดยมีทีมงานกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
Read More
วิทยาเขตพะเยา  ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“สื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้แผนพัฒนาบุคลากร  บูรณาการกับแผนฯ ๑๒

เกณฑ์สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

เกณฑ์สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รายละเอียดตามตำแหน่งที่ไฟล์แนบ 1.นักจัดการงานทั่วไป 2.นักทรัพยากรบุคคล 3.นักวิชาการศึกษา 4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5.นักวิเทศสัมพันธ์ 6.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 7.นักประชาสัมพันธ์ 8.นักวิชาการการเงินและการบัญชี 9.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 10.นักวิชาการพัสดุ 11.นิติกร 12.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 13.บรรณารักษ์
Read More
เกณฑ์สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหนังสือที่ ศทม. ๑๓๙/๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒  ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่
Read More
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน (Work Manual)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหนังสือที่ ศทม. ๙๘/๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน (Work Manual)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่
Read More
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน (Work Manual)