วันอังคาร, มีนาคม 26

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร IDP+IS

ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหนังสือที่ ศทม. ๑๗๖/๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “IDP+IS: และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ความทราบแล้ว นั้น ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่
Read More
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร IDP+IS

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ ๑

ตามที่สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีหนังสือที่ ศธ.๐๕๒๖.๐๗/ว๑๖ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” รุ่นที่ ๑ ความทราบแล้ว นั้น ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่  
Read More
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ ๑

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีหนังสือที่ ศธ.๐๕๒๖.๐๗/ว๑๙ เรื่อง ขอเสนอหลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ความทราบแล้ว นั้น ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่
Read More
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มจร วิทยาเขตนครราชสีมา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตเพื่อการให้บริการวิชาการ

วันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชสีมาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา ประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตเพื่อการให้บริการวิชาการ "การเป็นผู้นำในองค์กรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้อง B  ๕๐๔ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ให้ความรู้ งานบริหารงานบุคคล
Read More
มจร วิทยาเขตนครราชสีมา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตเพื่อการให้บริการวิชาการ

มจร วังน้อย รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย บุคลากร ประเภท วิชาการ บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ ลูกจ้าง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป   คลิกดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่าง ๑.ประกาศรับสมัคร บุคลากร ประเภท วิชาการ ๒.ประกาศรับสมัคร บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๓.ประกาศรับสมัคร ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ ๔.ประกาศรับสมัคร ลูกจ้าง ประเภท
Read More
มจร วังน้อย รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดอบรมสารบรรณ lesspaper

ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร. ผู้อำนวยการ และบุคลากร กองกลาง ได้จัดอบรมสารบรรณ lesspaper ให้กับบุคลากรที่ดูแลงานสารบรรณ ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค บรรยายโดย ดร.
Read More
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดอบรมสารบรรณ lesspaper

มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2562

มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2562 ระยะที่ ๑  ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน พ.ศ. 2562 ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ระยะที่ ๓ ระหว่างวันที่
Read More
มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2562

วิทยาเขตพะเยา ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“สื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้แผนพัฒนาบุคลากร บูรณาการกับแผนฯ ๑๒

ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงาน วิทยาเขตพะเยา ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“สื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้แผนพัฒนาบุคลากร บูรณาการกับแผนฯ ๑๒ เพื่อมุ่งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จำเป็นในแต่ละตำแหน่งงาน โดยมีทีมงานกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
Read More
วิทยาเขตพะเยา  ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“สื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้แผนพัฒนาบุคลากร  บูรณาการกับแผนฯ ๑๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม “การจัดทำผลงานฯ ระดับชำนาญการ” (In-house Training)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย (สิงหาคม 2560)
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดและวันทำงานชดเชย ประจำปี พ.ศ.2560
หนังสือภาพ รายงานผลการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และภาพการจัดแสดงนิทรรศการ 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ก.ค.2560)