วันอังคาร, ตุลาคม 20

ตรวจประเมินการปฏิบัติงานกองกลาง

ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรก...
Read More
ตรวจประเมินการปฏิบัติงานกองกลาง

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานผลการดำเนินงาน...
Read More
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

คำถามที่พบบ่อยในงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

https://www.youtube....
Read More
คำถามที่พบบ่อยในงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ระบบการทำงานของโปรแกรม HR LOGICS

กองกลางได้เล็งเห็นความสำคัญด้านบริหารงานบุคคลเป็นสำคัญ จึงได้มีการนำโปรแกรม HR LOGICS มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดระบบการทำงานของโปรแกรมดังภาพข้างต้น
Read More
ระบบการทำงานของโปรแกรม HR LOGICS

บุคลากรตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

Read More
บุคลากรตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

รายงานจำนวนบุคลากร ลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด รายงานจำนว...
Read More
รายงานจำนวนบุคลากร ลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับบุ...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพ

คณะกรรมการดำเนินการส...
Read More
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ บุคลากร สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

ตามที่มหาวิทยาลัยมหา...
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ บุคลากร สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ บุคลากร สังกัดวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

ตามที่มหาวิทยาลัยมหา...
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ บุคลากร สังกัดวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2560
กองกลาง ถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติ ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
กองกลาง เริ่มถ่ายทอดแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร 2560-2564
การตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
แจ้งแผนพัฒนาบุคลากร และการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประชุมเฉพาะกิจบุคลากรกองกลาง เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กองกลางสำนักงานอธิการบดี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย (พฤษภาคม 2560)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร. จดทะเบียนแล้ว