วันอังคาร, ตุลาคม 20

การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ “วันบุรพาจารย์ 70 ปีมหาจุฬา”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กองกลาง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการประกวดคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ทั้งหมด ๔๒ ส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนกลาง ๑๕ ส่วนงาน วิทยาเขต ๑๑ ส่วนงาน วิทยาลัยในกำกับ ๑๖ ส่วนงาน ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โอกาสนี้ พระเดชพระคุณพระราชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เมตตาเป็นประธานเปิดงาน 

Share.

About Author