วันอังคาร, ตุลาคม 20

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร. จดทะเบียนแล้ว

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย               จดทะเบียนแล้ว วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซน C ชั้น ๑ อาคารเรียนร่วม      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีพระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน
ภาพ : กองสื่อสารองค์กร
ข่าว : พระมหาบุญส่ง สุทฺธิญาโณShare.

About Author