เอกสารประกอบการฝึกอบรม การจัดการความรู้จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เอกสารประกอบการฝึกอบรม การจัดการความรู้จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ และ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

download_th1

Share.

About Author