วันอังคาร, มกราคม 26

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง สังกัด มจร อยุธยา

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามประกาศ ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ

๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพ

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.