ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบผ่านข้อเขียนและเข้าสัมภาษณ์แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน ๙ รูปหรือคน รายละเอียดตามประกาศ

ดาวน์โหลดประกาศผลการสอบคัดเลือก

Share.