ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ บุคลากร สังกัดวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสามัคคีธรรม ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดตามประกาศฯ

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ บุคลากร วิชาการ

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ บุคลากร ปฏิบัติการวิชาชีพ

Share.