วันศุกร์, กันยายน 18

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ประเภทวิชาการ และ ปฏิบัติการวิชาชีพ รวม ๑๔ อัตรา และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนไปเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. ลูกจ้าง วิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

๒. ลูกจ้าง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.