วันอังคาร, ตุลาคม 20

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เพื่อให้การสัมมนาทางวิชการและงานพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงออกประกาศแต่ตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓

รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces