วันอังคาร, ตุลาคม 20

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เปิดรับสมัคร

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดสัดส่วนอัตรากำลังตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ

ไฟล์ดาวน์โหลด

ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อของทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เลขที่ ๙๗ หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โทร. ๐๔๔-๐๕๖๐๒๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces