วันศุกร์, มิถุนายน 5

ในวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีการประชุมผู้อำนวยการกอง และส่วนงานเทียบเท่า ในสำนักงานอธิการบดี นำโดยพระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

#ซึ่งมีวาระที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ จำนวน ๒ วาระ ดังนี้
๑. เรื่อง แจ้งมติ กบม.๑๑/๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินเข้าสสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน ๙ คน และมีส่วนงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ คน คือ นายธนิศน์ มีชื่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
๒. เรื่อง รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการพระสอนศีลธรรม
#เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน ๒ วาระ ดังนี้
๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้บุคลากรในสังกัดเสนอผลงานเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ซึ่งมีผู้นำเสนอผลงาน จำนวน ๖ คน ดังนี้
๑.๑ นางสาวพจมาน หุยทุมา
นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ กองคลังและทรัพย์สิน
๑.๒ นางกาญจนากร แย้มปิ๋ว
นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ กองคลังและทรัพย์สิน
๑.๓ นางสาวศุทธิรัตน์ ขันธไพรศรี
นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ กองคลังและทรัพย์สิน
๑.๔ นายธีรศักดิ์ เจริญพงษ์
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ กองคลังและทรัพย์สิน
๑.๕ นายบัญชา นารี
นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ กองกิจการนิสิต
๑.๖ นางสาวชฎารัตน์ ไชยบุญตา
นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ กองแผนงาน
#ทั้งนี้ ให้ทั้ง ๖ คน ได้นำเสนอผลงาน คนละไม่เกิน ๑๐ นาที
๒. เรื่อง ขออนุมัติปฏิทินประชุมผู้อำนวยการกอง และส่วนงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces