วันอังคาร, ตุลาคม 20

ประกาศ ผลการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น
คณะกรรมการตัดสินผลงาน ได้พิจารณาการนำเสนอแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.