วันศุกร์, กันยายน 18

มจร จัดนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ #ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

#มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่ป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ณ อาคารพระพรหมบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
ทั้งในระดับส่วนงาน สามประเภทผลงาน ประกอบด้วย ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน ผลงานด้านการวิจัย ผลงานด้านสนับสนุนการจัดการเรียนสอน และระดับบุคคล สามประเภท ประกอบด้วย ประเภทวิชาการ ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพ และประเภทผู้ประสานงานจัดการความรู้
#โดยมีส่วนงานนำเสนอผลงานระดับส่วนงาน จำนวน ๓๖ ผลงาน และระดับบุคคล จำนวน ๑๘ ผลงาน
กิจกรรมดำเนินงานประกอบด้วย การนำเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการจัดการความรู้ระหว่างส่วนงาน และผลงานที่ผ่านการนำเสนอ จะนำมาจัดแสดงนิทรรศการ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
#ภาพโดย พระบารมี นนฺทธมฺมิโก นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces