วันอังคาร, ตุลาคม 20

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสารบรรณ Lesspaper สำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสารบรรณ Lesspaper สำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สังกัด กองกิจการนิสิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และวิทยาลัยพระธรรมทูต โดยมีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และพระมหาประยูร โชติวโร ผุ้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธาน และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว #โดยมีนางสาววรรณา นอกไธสง และนางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง เป็นวิทยากรกระบวนการ ให้ความรู้การใช้งานระบบดังกล่าว ทั้งนี้ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีนโยบายใช้งานระบบสารบรรณ อิเลคทรอนิคส์ทั้งองค์กรเชื่อมโยงส่วนงานทั่วประเทศแล้ว เป็นการปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านเอกสารทำให้ประหยัดทรัพยากรและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับ ผู้บริหาร/ส่วนงานใดต้องการอบรมการใช้งานระบบเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร. ผู้อำนวยการกองกลาง

   

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces