วันศุกร์, กันยายน 18

รายงานผลโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณ”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
ลำดับที่ หัวข้อโครงการ ส่วนงานที่จัดโครงการ ดาวน์โหลดสรุปโครงการ
1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 กองกิจการนิสิต สรุปโครงการ
2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ สรุปโครงการ
3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม สรุปโครงการ
4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 กองกลาง สรุปโครงการ
5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5 กองกลาง สรุปโครงการ
6 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6 กองกลาง สรุปโครงการ
7 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7 กองกลาง สรุปโครงการ
8 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 8 กองกลาง สรุปโครงการ
9 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9 กองกลาง สรุปโครงการ
10 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10 กองกลาง สรุปโครงการ
11 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 11 วิทยาเขตขอนแก่น สรุปโครงการ
Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces