วันศุกร์, กันยายน 18

รายงานสรุปการอบรม

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Credit information for Mr. Thanawat Atsakun

ที่ หัวข้อการอบรม วันที่อบรม ส่วนงานที่จัดอบรม รายชื่อผู้รับการอบรม เอกสารรายงานผลการอบรม
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

1-2 มิถุนายน 2561

สถาบันภาษา นางสาวกมลวรรณ ป้ันขาว เอกสารรายงานประกอบ 
2

หลักสูตร โครงการรางวัลแนวปฏิบัติทิ่ดี (ARU KM Day)

13 มิถุนายน 2561

งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา พระปลัดโกมุท สุธีโร เอกสารรายงานประกอบ 
3 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2560

20 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร นางสาวณภาส์ณ์ฐ พิมพิลาลัย เอกสารรายงานประกอบ 
4 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการภาษาเปลี่ยนชีวิตคุณได้ 24กรกฎาคม 2561 สถาบันภาษา

พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ

พระมหานิมตร ธีรปญฺโญ

เอกสารรายงานประกอบ
5 รายงานผลการอบรมการกรอกข้อมูลระบบบริหารงบประมาณ MIS 8-10สิงหาคม 2561 กองแผนงาน พระมหานิมิตร ธีรปญฺโญ

พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ

เอกสารรายงานประกอบ
6 รายงานผลการอบรบหลักสูตร“การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล(Individual KM Plan)ในการพัฒนากระบวนการ ปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน สู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของบุคลากร รุ่นที่ ๕ 24 สิงหาคม 2561

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  ม.สวนดุสิต

พระมหาสาธิต สาธิโต

พระปลัดโกมุท สุธีโร

นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร

นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย

เอกสารรายงานประกอบ
7 รายงานผลการเข้าร่วม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระบบบริหารงบประมาณ MIS

6 กันยายน 2561 กองกิจการนิสิต พระมหานิมิตร ธีรปญฺโญ

พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ

เอกสารรายงานประกอบ
8 รายงานสรุปการประชุมและมอบหมายงานตามมติคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 30 ตุลาคม 2561 กองทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยมหิดล

พระมหาสาธิต สาธิโต

นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร

เอกสารรายงานประกอบ
9  รายงานการอบรมเรื่อง “Lesspaper ระบบจัดการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนความสำเร็จ จากการใช้ เทคโนโลยี PKI-Based
Digital Signature”
 22 พฤศจิกายน 2561  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

 พระมหาสาธิต สาธิโต

นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจ

 เอกสารรายงานประกอบ
10 รายงานผลการอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรเป็นรายบุคคล(Individual Development Plan : IDP) 26 พฤศจิกายน 2562

สมาคมการจัด การงานบุคคลแห่งประเทศไทย PMAT

พระมหาสาธิต สาธิโต

นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร

 

 เอกสารรายงานประกอบ
 11  รายงานผลการอบรมโครงการพัฒนาองค์กรด้วยการจัด ทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล ตามหลักการ Human Resource Scorecard
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑
 30 พฤศจิกายน 2562  ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  ม.สวนดุสิต

 นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย 

นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว

นายธนวัฒน์ อาตม์สกุล

  เอกสารรายงานประกอบ
 12  รายงานผลการประชุมชี้แจง แนวทางจัดทำข้อมูลสิทธิ์ สวัสดิการรักษาพยาบาล  24 มกราคม 2562  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  นางมานิตา ชูช่วย  เอกสารรายงานประกอบ
 13  รายงานผลเข้าอบรมหลักสูตร สร้างเว็บไซต์ส่วนงานด้วย WordPress เพื่อเสริมสร้าง ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ  11-12 มีนาคม 2562  ส่วนเทคโนโลยี สารสนเทศ  พระมหานิมิตร ธีรปญฺโญ   เอกสารรายงานประกอบ

 

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces