วันอังคาร, ตุลาคม 20

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ได้จัดอบรมระบบสารบรรณ Lesspaper สำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โดยมีพระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมคณะ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

       

      

ในวันอังคารที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ได้จัดอบรมระบบสารบรรณ Lesspaper สำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โดยมีพระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมคณะ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การใช้งานระบบดังกล่าว ทั้งนี้ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีนโยบายใช้งานระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ทั้งองค์กรเชื่อมโยงส่วนงานทั่วประเทศแล้ว เป็นการปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านเอกสารทำให้ประหยัดทรัพยากรและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับ ผู้บริหาร/ส่วนงานใดต้องการอบรมการใช้งานระบบเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces