วันอาทิตย์, กันยายน 22

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวโหลดไฟล์ประกาศ

  1. ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  2. ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกอบการรายงานตัว รายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces