วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๓

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ดาเนินการโครงการ “พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับคาแนะนา ฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญในการทาผลงานข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนางาน โดยกาหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นไปตามข้อ ๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดารงตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีเค้าโครงผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชานาญการตามเกณฑ์ในข้อ ๙ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
คณะกรรมการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ และเค้าโครงผลงานเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ดังนี้

รายชื่อตามไฟล์แนบ

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces